Foutas Allia

1 Foutas Matmata • 100 % coton égyptien, 350 g, 1 m x1 m 80: 46$

2 Foutas Sidi Bou Said • 100 % coton égyptien, 350 g, 1 m x 1 m 80 : 46 $

3 Foutas Tozeur • 100 % coton égyptien, 350 g, 1 m x 1 m 80: 46 $

4 Foutas Djerba • 100 % coton égyptien, 350 g, 1 m x 1 m 80: 46  $

5 Foutas Douz • 100 % coton égyptien, 350 g , 1 m x 1 m 80 : 46 $

6 Foutas Ksar Ghilane • 100 % coton égyptien, 350 g, 1 m x 1 m 80 : 46 $

7 Foutas Tunis • 100 % coton égyptien peigné, 400 g, 1 m x 2 m : 40 $